• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

14.07.2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

INFORMACJA – dokonaj samospisu rolnego w urzędzie gminy

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w ramach prac spisowych gmina zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego.

W związku z powyższym Gminny Komisarz Spisowy w Cewicach informuje, że od dnia 01 września 2020 r. zostało utworzone stanowisko komputerowe  do samospisu internetowego, które znajduje się w sali Nr 1  Urzędu Gminy w Cewicach.

Telefon kontaktowy do Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego: 59 861 34 60.

Gminny Komisarz Spisowy

(-) Jerzy Bańka

___________________________________________________________________________________________________________________________

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminne Biuro Spisowe w Cewicach informuje mieszkańców Gminy Cewice o Powszechnym Spisie Rolnym, zaplanowanym na okres 01.09.2020 r.- 30.11.2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in. cech identyfikacyjno- adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego, sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych, struktury dochodów, aktywności ekonomicznej, sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, zastosowania środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, chowu i hodowli ryb, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: Samospis internetowy (przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi), odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego, odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Więcej informacji można również uzyskać na stronie http://spisrolny.gov.pl oraz profilu Facebook Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego badania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz zakres, formę i tryb prac związanych przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Co ważne, spisy rolne to jedyne badania statystyczne z zakresu rolnictwa, które  dają możliwość zebrania szerokiego zakresu danych, ich analizy oraz prezentowania na najniższych poziomach agregacji.

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on  z rekomendacji FAO (Organizacja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się  w Polsce w 2010 r.

Celem PSR 2020 jest:

 • dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej;
 • zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD);
 • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 1. osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 2. osób prawnych;
 3. Jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Zakres informacyjny Powszechnego Spis Rolnego  2020 (załącznik do ustawy) określają wymagania międzynarodowe oraz krajowe akty prawne i strategie, a także potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zebrane przez GUS w trakcie konsultacji społecznych spisu. Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego dotyczy m.in.

 •  informacji o osobie będącej użytkownikiem gospodarstwa rolnego (m.in. płeć, wiek, nr telefonu i adres e-mail),
 •  informacji o gospodarstwie rolnym (m.in. położenie, powierzchnia gruntów ogółem i zasiewów według rodzaju upraw),
 •  zużycia nawozów mineralnych i naturalnych,
 •  pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 •  liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 •  liczby i rodzaju budynków gospodarskich,
 •  wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy, którym jest Prezes GUS;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego, którym jest Dyrektor Centralnego Biura Spisowego w GUS;
 • Wojewódzki Komisarz Spisowy, którym jest wojewoda tworzący wojewódzkie biuro spisowe a jego zastępcą jest dyrektor właściwego urzędu statystycznego;
 • Gminny Komisarz Spisowy, którym jest wójt/burmistrz/prezydent tworzący gminne biuro spisowe.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o  swoich gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej, która będzie dostępna od 1 września br. do końca spisu na stronie internetowej GUS pod adresem: gov.pl, jest to główna i zalecana metoda spisu;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

Rachmistrzami telefonicznymi będą pracownicy urzędów statystycznych a rachmistrzami terenowymi – osoby pochodzące z naboru zewnętrznego realizowanego przez gminne biura spisowe.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Użytkownik gospodarstwa rolnego,  który nie dokonał samopisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Prezes GUS zapewnia ochronę danych zebranych w ramach prac spisowych. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w ramach prac spisowych podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej– tajemnica statystyczna. Ponadto w ustawie o powszechnym spisie rolnym  ujęto odpowiednie zapisy regulujące kwestie RODO.

Zgodnie z kalendarzem prac przygotowawczych do spisu rolnego z dniem 8 czerwca 2020 r. w województwie pomorskim powołano łącznie 123 Gminne Biura Spisowe (GBS). Główne zadania gminy to m.in. zapewnienie funkcjonowania GBS, przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych, stworzenie w siedzibie gminy bezpłatnego stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie  samopisu internetowego oraz współpraca z Wojewódzkim Biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

W dniach od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.  GBS przeprowadziły otwarte i konkurencyjne nabory na kandydatów na rachmistrzów terenowych. Z uwagi na trwającą epidemię Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji rachmistrzów drogą on-line. Kandydat na rachmistrza terenowego musiał spełniać następujące kryteria :

 • być osobą pełnoletnią;
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto wskazana była umiejętność obsługi urządzeń mobilnych (tabletów), w które rachmistrze zostaną wyposażeni na czas zbierania danych w spisie.

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu po ukończeniu którego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych.

W przypadku utrzymywania się w trakcie spisu zagrożenia COVID-19 i podjęciu przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze ci będą realizować wywiady telefoniczne.

PSR 2020 popularyzowany jest pod hasłem „Spiszmy się jak na rolników przystało”, hasłem uzupełniającym jest „Liczy się rolnictwo”, obowiązującym hashtagiem w postach publikowanych w mediach społecznościowych  jest #LiczySięRolnictwo. Przyjęto, że głównymi kanałami promocji spisu na poziomie lokalnym będą strony internetowe urzędów miast i gmin i jednostek im podległych w tym szkół i przedszkoli, Facebook, media lokalne w tym prasa drukowana i jej wydania on-line, Kola Gospodyń Wiejskich, sołtysi, parafie.

W ramach działań promocyjnych do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w drugiej połowie sierpnia br.  zostanie wysłany stosowny list zapowiedni  Prezesa GUS.

Osoba fizyczna będąca użytkownikiem gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego będzie mogła zweryfikować tożsamość tego rachmistrza poprzez kontakt telefoniczny na infolinię statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99 wew. 1 (opłata za połączenie zgodnie        z taryfą operatora). Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego będzie dostępna także m.in. na stronie internetowej urzędu statystycznego i gminy.

Aktualnie w toku prac legislacyjnych jest nowelizacja ustawy o PSR, która ma na celu umożliwienie przeprowadzenia tego badania w warunkach zagrożenia epidemicznego  COVID-19.

Więcej informacji na temat spisu rolnego można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem http://spisrolny.gov.pl .

 

Czemu służy spis? Spis umożliwi zebranie aktualnych danych dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości gospodarstw, upraw i hodowli, poziomu zmechanizowania oraz jakości życia. Dzięki przekazanym informacjom będzie możliwe opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Analiza danych pozwoli również na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe. Bezpieczeństwo danych Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby statystyczne. Informacje są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Natychmiast po przekazaniu dane są anonimizowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz mających ustalić sytuację polskiego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich. Wstęp Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, które zostanie przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do jego wykonania zobowiązuje nas Komisja Europejska. W Polsce będzie miał miejsce od 1 września do 30 listopada. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. Spisz się przez Internet To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl zamieszczony zostanie elektroniczny formularz oraz jego szczegółowa instrukcja wypełniania. Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o pomoc. Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się po Internecie, poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci lub wnuki, albo swojego sołtysa, wójta, burmistrza. Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze swoim urzędem gminy. Jakie dane będą zbierane Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony pytania będą odnosić się do stanu z 1 czerwca 2020 r.: • prowadzenia działalności rolniczej, • użytkowania gruntów, • powierzchni zasiewów, • pogłowia zwierząt gospodarskich, • ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy poprzedzających 1 czerwca br.: • struktury dochodów gospodarstwa domowego, • prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, • aktywności ekonomicznej, • zużycia nawozów. Końcówka Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał możliwości dokonania spisu przez Internet, rachmistrz statystyczny przeprowadzi wywiad telefoniczny lub odwiedzi Ciebie w domu.

 

Załączniki:

Kalendarz wydarzeń
Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

1
kwietnia

Brak wydarzeń

« kwiecień 2023 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fotorelacje