• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

09.09.2019

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CEWICACH OTWARTY

W dniu 9 września 2019r. nastąpiło otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cewicach. W PSZOKu właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Cewice mogą nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne na zasadach określonych w regulaminie.

Oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Cewice Jerzy Bańka wraz z wicestarostą lęborskim Edmundem Głombiewskim. W otwarciu uczestniczyły przedszkolaki z Zespołu Szkół w Cewicach, które podczas  wizyty zostały zapoznane z rolą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a także zostały poinformowane jak odpowiednio segregować odpady pochodzące z gospodarstw domowych.

PSZOK został wyposażony w nowe pojemniki do składowania selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: odpady wielomateriałowe, papier, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, odpady zielone, popioły z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, zużyte opony, opakowania ze szkła, czy opakowania z metali. W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana wiata stalowa. Teren PSZOK-u utwardzono kostką betonową, zostało wybudowane oświetlenie oraz przesuwna brama wjazdowa.

PSZOK mieści się przy ulicy Zielonej 47  w Cewicach. Czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00, w poniedziałki oraz w niedziele punkt jest nieczynny.

PSZOK przyjmuje wyłącznie segregowane odpady komunalne wytworzone i  dostarczone przez mieszkańców Gminy Cewice.

W PSZOK odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne (plastik, metale),
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone, odpady ulęgające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oraz opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 5m3 / z gospodarstwa domowego,
 • zużyte opony,
 • popiół, tekstylia i odzież.

Projekt pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 889.554,40 zł, wydatki kwalifikowalne w projekcie zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 767.692,00 zł, wkład własny Gminy Cewice – 237.016,20 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 652.538,20, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

 

Fotorelacje