• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

19.06.2024

II posiedzenie Zespołu ds. standaryzacji opieki wytchnieniowej

W dniu 18.06.2024 r. w Urzędzie Gminy w Cewicach odbyło się II posiedzenie Zespołu ds. standaryzacji opieki wytchnieniowej powołanego Zarządzeniem Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz z dnia 28 maja 2024 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji pomocowych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego. Celem prac Zespołu jest opracowanie koncepcji standardu opieki wytchnieniowej oraz wytycznych do stworzenia rejestru podmiotów świadczących taką usługę i placówek, w których realizowana jest opieka wytchnieniowa całodobowa. Dodatkowo prace Zespołu wsparli kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu lęborskiego. Spotkanie poprowadziła Anita Richert-Kaźmierska – Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Rodziny i Polityki Społecznej. Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka przywitał zaproszonych gości i omówił sprawy bieżące. Podczas spotkania Ewa Maszota Kierownik OPS Cewice zaprezentowała formy opieki wytchnieniowej, ze szczególnym wskazaniem na rozwiązania stosowane na obszarach wiejskich. Agnieszka Cysewska Dyrektor DPS w Sopocie przedstawiła metody diagnozy  i pomiaru potrzeb w opiece wytchnieniowej. Celem głównym spotkania była identyfikacja  i wstępny opis grup odbiorców usługi opieki wytchnieniowej, w tym analiza potrzeb wraz  ze wskazaniem potencjalnych narzędzi do ich diagnozy.

 

 

 

Fotorelacje