• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę kontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu: 791711174, osobiście lub pod adresem e-mail: iod@cewice.pl.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Prawa osoby, które są określone w art. 15-22 niniejszego Rozporządzenia będą każdorazowo wnikliwie badane przez nasz Urząd.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Cewice,
  dane teleadresowe: ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel. 59 861 34 60, e-mail: sekretariat@cewice.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę kontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu: 791711174 , osobiście lub pod adresem e-mail: iod@cewice.pl.
 3. Dane osobowe Państwa zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy w Cewicach ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach prawa.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 a, b, c, d, e RODO. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych będzie dokonywane na podstawie art. 9 ust. 2 a, b, c, g, h, j RODO. Zgodnie z art. 10 RODO przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 5. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy w Cewicach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Wam, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach, pocztą lub faxem.
Urząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

Akty prawne regulujące prawo o ochronie danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jako rozporządzenie UE akt ten nie wymaga implementacji do prawa polskiego.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie 
w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Wójt Gminy Cewice.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Cewice można się skontaktować pisemnie na adres siedziby w Cewicach przy ul. Wincentego Witosa 16 lub poprzez adres email: wojt@cewice.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Cewice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@cewice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:

  • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

  • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

  • zmianą obywatelstwa,

  • wydaniem nowego dowodu osobistego,

  • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

  • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL

 • usunięcia niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie 
w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cewicach.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem –  Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Cewicach można się skontaktować pisemnie na adres siedziby w Cewicach przy ul. Wincentego Witosa 16 lub poprzez adres email: usc@cewice.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cewicach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@cewice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
 • kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie 
w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Wójt Gminy Cewice.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Cewice można się skontaktować pisemnie na adres siedziby w Cewicach przy ul. Wincentego Witosa 16 lub poprzez adres email: wojt@cewice.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Cewice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@cewice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

 • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
  • zmiany danych zawartych w dowodzie,
  • upływu terminu ważności dowodu,
  • utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy: organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektów pn. ,,Ograniczenia wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice” oraz ,,Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice zrealizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013″.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie nowych regulacji unijnych z zakresu danych osobowych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”), informujemy Cię o przysługujących Ci uprawnieniach.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (dalej „PO IG”), jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej „CPPC”), mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.2. Inspektor Danych Osobowych
Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
CPPC przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:
– w celu realizacji zadań wykonywanych przez CPPC w ramach PO IG, w szczególności: zarządzania i monitorowania indywidualnymi projektami kluczowymi, zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację działań osi priorytetowych PO IG, monitorowanie realizacji i sprawozdawczości osi priorytetowej, kontroli i audytu, wykrywania nieprawidłowości, przechowywania dokumentów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. oraz 9 ust. 2 lit. g RODO;
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji POIG na podstawie:
a) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2016 r.,
b) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 zwanego dalej „PO IG”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2016 r.,
c) Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2017-2013,
d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2017, str. 25),
e) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2016, str. 1),
f) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1).4. Podmioty, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznemu podmiotowi po uprzednim podpisaniu z CPPC stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.5. Okres przechowania danych osobowych
Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez CPPC do czasu rozliczenia PO IG oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgromadzonej w związku z realizacją przez CPPC zadań w ramach PO IG.6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.7. Informacja, czy podanie przez Ciebie dane osobowe są dobrowolne czy stanowią wymóg
Podanie przez Ciebie dane osobowe są warunkiem koniecznym w celu realizacji umowy o dofinansowanie, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektów realizowanych w ramach PO IG. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– prawo do przenoszenia danych.

Celem realizacji przysługujących Ci praw kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych CPPC wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektów pn. ,,Szansa na lepszą przyszłość”, „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach”  oraz ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice″.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 (IZ RPO WP 2014-2020) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  a) Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020;
  b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, który powierzył przetwarzanie danych osobowych IZ RPO WP 2014-2020 w ramach swoich zbiorów: Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail:
  a) iod@pomorskie.eu (w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020);
  b)iod@miir.gov.pl (w ramach czynności Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych:
  a) w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 oraz czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest wykonywanie obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wykonywanie obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Następnie dane te będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;
  b) w ramach czynności Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest zarządzanie, kontrola, audyt, ewaluacja, sprawozdawczość i raportowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  a) Instytucja Zarządzająca (Województwo Pomorskie – Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach czynności Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
  b) Instytucje Pośredniczące (IP w ramach czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz IP II stopnia w ramach czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013);
  c) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
  d) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawy usług informatycznych)- (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych i Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
  Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dot. czynności Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dot. czynności Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższych procesach.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).
Fotorelacje