• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CEWICACH OTWARTY

W dniu 9 września 2019r. nastąpiło otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cewicach. W PSZOKu właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Cewice mogą nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne na zasadach określonych w regulaminie.

Oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Cewice Jerzy Bańka wraz z wicestarostą lęborskim Edmundem Głombiewskim. W otwarciu uczestniczyły przedszkolaki z Zespołu Szkół w Cewicach, które podczas  wizyty zostały zapoznane z rolą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a także zostały poinformowane jak odpowiednio segregować odpady pochodzące z gospodarstw domowych.

PSZOK został wyposażony w nowe pojemniki do składowania selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: odpady wielomateriałowe, papier, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, odpady zielone, popioły z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, zużyte opony, opakowania ze szkła, czy opakowania z metali. W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana wiata stalowa. Teren PSZOK-u utwardzono kostką betonową, zostało wybudowane oświetlenie oraz przesuwna brama wjazdowa.

PSZOK mieści się przy ulicy Zielonej 47  w Cewicach. Czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00, w poniedziałki oraz w niedziele punkt jest nieczynny.

______________________________________________________________________________________________________________________

W CEWICACH ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gmina Cewice zakończyła budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK mieści się przy ulicy Zielonej w Cewicach.

Jednym z elementów inwestycji jest elektroniczna waga samochodowa, służąca do kontroli ilości odbieranych odpadów. PSZOK został wyposażony w nowe pojemniki do składowania selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: odpady wielomateriałowe, papier, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, odpady zielone, popioły z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, zużyte opony, opakowania ze szkła, czy opakowania z metali.

W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana wiata stalowa. Teren PSZOK-u utwardzono kostką betonową, zostało wybudowane oświetlenie oraz przesuwna brama wjazdowa.

W czerwcu przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną dla mieszkańców. W szkołach na terenie Gminy Cewice odbyły się warsztaty na temat ekologii i segregacji odpadów przygotowane przez Fundację Ekologiczną “Zielona Akcja” z Legnicy. Zorganizowano stoiska informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców podczas dwóch imprez plenerowych, które odbyły się w czerwcu i w sierpniu w Maszewie Lęborskim oraz w Cewicach.

Roboty budowlane zostały wykonane, kolejnym etapem inwestycji będzie uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Realizacja zadania potrwa do końca września br. Po tym czasie nastąpi rozliczenie finansowe projektu.

Po uruchomieniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą mieli możliwość dostarczania i przekazywania zbieranych odpadów według wyznaczonych frakcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Cewice i powiatu lęborskiego.

Projekt pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 963.768,16 zł, wkład własny Gminy Cewice – 144.565,23 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 819.202,93 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

________________________________________________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE Z KAMPANII EDUKACYJNO – INFORMACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU
„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE CEWICE”.

W dniach od 11 do 15.06.18r. w placówkach oświatowych Gminy Cewice odbyły się warsztaty poświęcone budowaniu postawy świadomego konsumenta oraz efektywnego zagospodarowania odpadami. Podczas zajęć uczniowie mogli poznać sposoby ograniczenia ilości odpadów, zasady segregacji oraz rolę recyklingu i kompostowania. Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję o odpowiedzialnej konsumpcji, która służy naszemu zdrowiu i środowisku. Ograniczenie zakupów jest podstawowym sposobem redukowania nadmiernej ilości wytwarzanych odpadów. Uczniowie nie mieli większych problemów z segregowaniem odpadów. Najwięcej błędów popełniali podczas segregacji opakowań po lekach i kartonach po mleku. Zwracali uwagę, że zbyt dużo butelek szklanych nie jest ponownie używanych do rozlewania napojów.

Podczas prezentacji uczniowie zostali zapoznani z rolą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Otrzymali również broszurki informujące o PSZOKu w Cewicach. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom uczniowie zostali poproszeni o przekazanie wiedzy rodzicom i znajomym. Edukacja dorosłych poprzez dzieci przynosi wiele korzyści i jest efektywna. Uczniowie aktywnie włączali się w dyskusję i podkreślali, że w domach i szkole segregują odpady. Zwracali uwagę, że zbyt mało jest punktów odbioru baterii (głównie szkoły i przedszkola), punktów odbioru przeterminowanych leków oraz artykułów AGD. Niektórzy zwracali uwagę na spalanie plastiku w paleniskach domowych i brak świadomości mieszkańców o szkodliwości tego procesu. Uczniowie widzą postępy w odbiorze odpadów, ale obserwują nadal problemy z dzikimi wysypiskami śmieci, szczególnie w lasach. Są chętni do wspólnych akcji sprzątania oraz edukowania dorosłych i rówieśników. Dużo uwagi poświęcono szkodliwości opakowań plastikowych i puszek aluminiowych zarówno w kontekście naszego zdrowia jak i wpływu na środowisko.

Zajęcia przeprowadzono w dniach 11.06- 15.06. W zajęciach wzięło udział:

 • 164 uczniów klas 4-6 – łącznie 7 grup
 • 188 uczniów klas 1-3 – łącznie 7 grup
 • 89 przedszkolaków – łącznie 3 grupy + jedna dodatkowa.

Zajęcia były prowadzone zgodnie z założeniami:

1. warsztaty dla klas 4-6:

 • Wyjaśnienie pojęcia odpadów komunalnych (co to są śmieci?) – pytanie i krótka dyskusja uczniów
 • Ile statystyczny mieszkaniec gminy Cewice i Polski wytwarza rocznie odpadów – zagadka
 • Rodzaje odpadów i zasada 3R: reduce (redukcja ilości odpadów), reuse (ich ponowne użycie oraz recycle (recykling surowców) – pokaz iluzjonistyczny jak można zredukować śmieci i je przetworzyć z pożytkiem dla środowiska, pytania co z czego powstaje
 • Selektywna zbiórka (kontenery i worki), nauka segregowania odpadów – zabawa
 • PSZOK i jego znaczenie, budowa nowego punktu selektywnej zbiórki, jakie odpady bezpłatnie mogą być przyjmowane – prezentacja
 • Korzyści z segregowania odpadów – zabawa z wierszem podsumowanie
 • Zastosowane metody: prezentacja, zabawa, scenki, pokaz iluzjonistyczny, zgadywanki, krzyżówka.

2. warsztaty dla klas 1-3:

 • Wyjaśnienie pojęcia odpadów komunalnych (co to są śmieci?) – pytania i pokazywanki
 • Ile statystyczny mieszkaniec gminy Cewice i Polski wytwarza rocznie odpadów – zagadka z zastosowaniem i pokazaniem różnej wagi odpadów oraz różnych rodzajów odpadów / np. opakowanie szklane, plastykowe, papierowe
 • Pokaz iluzjonistyczny jak można zredukować śmieci i je przetworzyć z pożytkiem dla środowiska, pytania co z czego powstaje
 • Zabawa w segregację odpadów – grupowe zadanie dla dzieci
 • Co się dzieje z odpadami po ich wytworzeniu w domu i szkole? – PSZOK i jego znaczenie, budowa nowego punktu selektywnej zbiórki, jakie odpady bezpłatnie mogą być przyjmowane – prezentacja
 • Zabawa w wiersz o odpadach
 • Zastosowane metody: prezentacja, zabawa, scenki, rysowanki, pokaz iluzjonistyczny, zgadywanki.

3. warsztaty dla przedszkolaków:

 • Zabawa iluzjonistyczna „nasze śmieci jak powstają, gdzie lądują” – rozsegregowanie odpadów, zgadywanki
 • Wyścigi i zgadywanki odpadowe pokaz
 • Praca z dziećmi – co można wytworzyć z odpadów/ zakładki, zwierzątka, jak można wykorzystać niepotrzebne rzeczy do zabawy/
 • Wspólna recytacja wierszyka lub odśpiewanie piosenki odpadowej
 • Przedstawienie dzieciom i nauczycielce innych propozycji zbaw z odpadów
 • Zastosowane metody: pokaz, zabawa, rysowanki, pokaz iluzjonistyczny, zgadywanki

STOISKO PLENEROWE (16.06.2018)

Podczas festynu w Maszewie Lęborskim dzieci brały udział w następujących konkursach i zabawach plenerowych:

 • wyścigi na segregowanie odpadów
 • tworzenie ekomalowanek
 • krzyżówki i quizy
 • gry planszowe o ekologicznym domu
 • rozwiązywanie zadań związanych z recyklingiem
 • prace plastyczne dotyczące zagospodarowania odpadów
 • konkurs „Jak zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów”.

Najlepsi uczestnicy otrzymywali drobne nagrody ( broszury, książeczki, lampki rowerowe, balony, naklejki, plakaty). Rodzice uczniów z Gminy Cewice wiedzieli o warsztatach i mówili, że otrzymali broszurki o PSZOK od swoich dzieci. Uczestnikami stoiska byli zarówno mieszkańcy gminy Cewice jak i Lęborka. Na stoisku były materiały edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami (plakaty, książki i broszury).

Zajęcia przeprowadziła Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PSZOK W CEWICACH – BUDOWA ROZPOCZĘTA!

25 maja 2018 r. Wójt Gminy Cewice podpisał umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice”. Przetarg na budowę PSZOK-u wygrała firma „Usługi Leśne – Budowlane Krystian Wenta” z Popowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 10 sierpnia br. przy ul. Zielonej w Cewicach.

Zakres robót obejmować będzie między innymi: roboty rozbiórkowe, utwardzenie nawierzchni, montaż wagi samochodowej, budowę wiaty na pojemniki na odpady, wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych, oświetlenie terenu i wykonanie wewnętrznej linii zasilania, dostawę kontenerów i pojemników na odpady, obsianie terenu trawą i nasadzenie roślinności zgodnie z projektem.

W projekcie zaplanowano także przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla mieszkańców. Na początku czerwca we wszystkich szkołach na terenie Gminy Cewice przeprowadzono warsztaty na temat ekologii oraz segregowania odpadów. W warsztatach udział wzięli uczniowie klas 1-3, 4-6 oraz przedszkolaki. Podczas imprezy plenerowej w Maszewie Lęborskim zorganizowano także stoisko informacyjne dla mieszkańców.

PSZOK będzie miejscem, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczać i przekazywać selektywnie zbierane odpady komunalne według wyznaczonych frakcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Cewice i powiatu lęborskiego.

Projekt pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 963.768,16 zł, wkład własny Gminy Cewice – 144.565,23 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 819.202,93 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

______________________________________________________________________________________________________________________________

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE CEWICE

7 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Cewice podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Gminie Cewice. Obecnie PSZOK dla mieszkańców Gminy został wyznaczony na terenie ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, w sąsiedniej gminie Nowa Wieś Lęborska, w odległości ok. 30-40 km. W ramach projektu planuje się utworzenie PSZOK w miejscowości Cewice, w miejscu dobrze skomunikowanym.

PSZOK będą tworzyły elementy: wiata ze szczelnym podłożem, waga samochodowa oraz tereny utwardzone umożliwiające komunikację wraz z przyłączami i oświetleniem. PSZOK będzie miejscem gdzie mieszkańcy będą dostarczać i przekazywać selektywnie zbierane odpady komunalne według wyznaczonych frakcji. Godziny otwarcia punktu będą dostosowane do potrzeb mieszkańców Gminy. Równolegle zostanie przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców. Wpłynie to na efektywność gospodarowania odpadami i zachęci do selektywnej zbiórki. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia, jakim jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Cewice i powiatu lęborskiego.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 963 768,16 zł, wkład własny Gminy Cewice – 144 565,23 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 819 202,93 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na wykonanie w/w inwestycji.

Projekt pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cewice” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 889.554,40 zł, wydatki kwalifikowalne w projekcie zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą 767.692,00 zł, wkład własny Gminy Cewice – 237.016,20 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 652.538,20, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Fotorelacje