• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
 • odcinek granicy wewnątrz budynku na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku (w przypadku podziału prowadzonego przez budynek),
 • wstępny projekt podziału (4 egz.),
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 • mapa z projektem podziału (5 egz.).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pok. 24, tel: 059 861 34 84.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej – zwolnione z opłaty

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

Podstawa prawna

dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy

Od decyzji  służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Cewice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, w sekretariacie pok. nr 6

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nie uzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Fotorelacje