• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Wykaz firm wywożących nieczystości ciekłe

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po
zakończeniu działalności,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Miejsce złożenia dokumentów
UG Cewice ul. W.Witosa 16 84-3 12 Cewice

Opłaty
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za złożenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

Obowiązuje zwolnienie z opłaty za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, jeśli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Numer konta: ZJEDNOCZONY BANK SPÓŁDZIELCZY 33 9324 1018 0022 6556 2000 0330

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna
Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469).

Inne informacje
W załączeniu wykaz firm aktualnie posiadających zezwolenie oraz wzór wniosku.

 

 

Załączniki:

Fotorelacje