• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) URODZENIA DZIECKA

Wymagane dokumenty

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

 1. Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:
  – dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  – odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
  – pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 2. Dla dziecka gdy matka jest panną (bez uznania przez biologicznego ojca):
  – dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
  – odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
  – pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 3. Dla dziecka gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) :
  – obecność obojga rodziców,
  – dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  – odpis aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
  – pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
  –  Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
 4. Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji :
  – dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
  – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (separacji), jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego lub odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie (separacji), jeżeli związek małżeński był zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
  – pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 5. Dla dziecka gdy matka jest wdową :
  – dowód osobisty matki dziecka (do wglądu),
  – odpis skrócony aktu zgonu męża matki, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego (do wglądu), jego przedłożenie przyspiesza załatwienie sprawy,
  –  pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
 6. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez pełnomocnika, załączyć należy pełnomocnictwo.
 7. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez Internet przygotuj: login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, podpis kwalifikowany, e-dowód – pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Opłaty

Zgłoszenia urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonać można osobiście w urzędzie stanu cywilnego bądź przez Internet.

 1. Zgłoszenia urodzenia można dokonać wyłącznie dla dziecka urodzonego w Polsce. Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia
 2. Zgłoszenia urodzenia dokonać może matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki dziecka. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.
 3. Jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych – dla przedstawiciela ustawowego (na przykład rodzica) lub opiekuna matki dziecka.
 4. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.
 5. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją , że dziecko urodziło się martwe.
 6. Kierownik USC w dniu zgłoszenia urodzenia rejestruje urodzenie dziecka, zameldowuje je, przekazuje jego numer PESEL i wydaje:
  – jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
  – powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  – potwierdzenie zameldowania dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).
 1. W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez Internet kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka, a wnioskodawca sam w formularzu elektronicznym określa sposób odbioru dokumentów: skrzynka ePUAP, poczta tradycyjną, osobiście w urzędzie.
 2.  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1.    Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2.    Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, w przypadku dziecka martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.
 2. Zgłoszenia urodzenia na piśmie dokonują odpowiednio organy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady oraz lekarze i położne.
 3. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokumentuje się w formie protokołu, który jest podpisywany przez osobę zgłaszającą i kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Fotorelacje