• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej

Urząd Gminy zobowiązuje się̨ zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cewice.pl

Dane teleadresowe jednostki: Urząd Gminy w Cewicach ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice tel: 59 861 34 60 / 59 861 34 61 fax: 59 861 34 62 sekretariat@cewice.pl

Status pod względem zgodności: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF  mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF  mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.

Ułatwienia na stronie Strona internetowa www.cewice.pl  posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: – strzałki kursora – PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół – Home/End – Początek/Koniec strony – TAB – przejście na kolejne elementy na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: promocja@cewice.pl , można także dzwonić na numer telefonu 59 861 34 83. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy kierować na adres: sekretariat@cewice.pl (Sekretariat Urzędu Gminy w Cewicach).

Postępowanie odwoławcze Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl INFOLINIA – 800 676 676 poniedziałki 10.00 – 18.00 wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Dostępność architektoniczna Budynek – Urząd Gminy w Cewicach, ul. W.Witosa 16. Jest to budynek o funkcji biurowej, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe i sanitarne. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od strony ul. Witosa, ewakuacyjne – tył budynku od strony parkingu. Wejście główne wyposażono w podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Realizując postanowienia o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy w Cewicach informuje, że od dnia 2 kwietnia 2012 r. osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa przy załatwianiu spraw jest bezpłatna. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania z usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy w Cewicach:

 • telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 59 861 34 60, 59 861 34 61,
 • na numer faksu: 59 861 34 62,
 • na adres e-mail: sekretariat@cewice.pl.,
 • osobiście w sekretariacie urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwroty, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem terminu spotkania.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Cewicach

Marzena Krakowiak

Informacja o dostępności aplikacji mobilnej

Brak aplikacji mobilnej

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-27

Datę ostatniego przeglądu deklaracji

2023-01-30

Fotorelacje