• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

16.10.2020

INFORMACJA O ZAMIARZE ZLECENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ WÓJTA GMINY CEWICE

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Cewice zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny.

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie podmiotów realizujących zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. 

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja warsztatów o charakterze profilaktyki uzależnień”

Termin zamieszczenia oferty w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach oraz na stronie internetowej Gminy Cewice: 16.10.2020 r. –23.10.2020 r.

Zgodnie z art. 19a, ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 16.10.2020 r. do 23.10.2020 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie do Sekretariatu Urzędu Gminy w Cewicach.

Załączniki:

Fotorelacje