• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

27.11.2019

INFORMACJA O ZAMIARZE ZLECENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ WÓJTA GMINY CEWICE

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej,
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Cewice zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny.

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie podmiotów realizujących zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. 

Tytuł zadania publicznego: Organizacja warsztatów o charakterze profilaktyki uzależnień.

Termin zamieszczenia oferty w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach oraz
na stronie internetowej Gminy Cewice: 27.11.2019 r. – 04.12.2019 r.

Zgodnie z art. 19a, ust. 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 27.11.2019 r. do 04.12.2019 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi proszę składać na piśmie do Sekretariatu Urzędu Gminy w Cewicach.

Załączniki:

Fotorelacje