• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

kiedy należy zgłaszać planowaną wycinkę

Kiedy należy zgłaszać planowaną wycinkę?
 1. Tryb zgłoszeniowy stosowany jest gdy:
 • drzewo, które ma zostać usunięte, rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej;
 • usunięcie drzewa ma zostać dokonane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • zgłoszenie dotyczy tylko drzew i krzewów
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 83f ust. 4)
 1. Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje oględzin (art. 83f ust. 6 ustawy o ochronie przyrody). Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody).
 2. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
 • drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu
 • drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • drzewo usytuowane jest na terenach objętych formami przyrody
  lub objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000, w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
 • drzew/ krzewów objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie ( nie są spełnione łącznie warunki wymienione w pkt 1).
 1. Wójt może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
 2. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa (art. 83f ust. 13).
 3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo wójt gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).
 4. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
 5. Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzew/krzewów spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwanie i niszczenie gatunków chronionych zwierząt i grzybów wymienionych w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów). Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

 

Załączniki:

Fotorelacje