• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (ZŁOTE GODY)

Wymagane dokumenty

 1. Dowody osobiste jubilatów (do wglądu).
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.

Termin i sposób realizacji

 1. Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
 2.  Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 3.  Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
 2. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 2. Przyznanie medalu wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Zgłoszenia długoletniego pożycie małżeńskiego należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z jubilatów.

 

Fotorelacje