• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

SPRZĄTANIE CHODNIKÓW PRZY WŁASNYCH POSESJACH

 

Przypomina się mieszkańcom Gminy, iż Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice, nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli (użytkowników) nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”

Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości. Nie dotyczy to tylko okresu zimowego, ale całego roku. Obowiązek ten polega na sprzątaniu chodnika i utrzymaniu go w należytym porządku. W zimie poprzez usuwanie śniegu i lodu, w innych porach roku poprzez usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się na chodniku np. trawa.

Zgodnie z art.117 kodeksu wykroczeń, każdy, kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

Fotorelacje