• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty

Pobierz dokument: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności: plik_pdf

 1. Wypełniony formularz o wydanie zaświadczenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • Wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców:
  Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 • Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL:
  Dowolny organ gminy wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku/ilości osób zameldowanych w lokalu- 17 zł,
 2. Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,
 3. Za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia – 17 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin i sposób realizacji

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście:
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Cewicach – pokój Nr 15.
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: (59) 8613 480 oraz (59) 8613 481.

Fotorelacje