• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

azbest edycja 2021

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
PN. “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – GMINA CEWICE (EDYCJA 2021)

 

logotyp WFOŚiGW w Gdańsku

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych nw ramach tego Programu, udziale Gminy Cewice na wniosek złożony w dniu 21.05.2021 r. w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” w dniu 07.10.2021 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III- 44.S/7139/2021/AZBEST-2021 pomiędzy Gminą Cewice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Gmina Cewice na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-44.S/7139/2021/AZBEST-2021 zobowiązała się do realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – gmina Cewice (edycja 2021)” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniósł 15.264,00 zł brutto.SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ
EDUKACYJNO – INFORMACYJNYCH

 

Gmina Cewice, zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-44.S/7139/2021/AZBEST-2021 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – gmina Cewice (edycja 2021)”, zobowiązała się do przeprowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest. W ramach tych działań na stronie internetowej Gminy Cewice prowadzi się i aktualizuje systematycznie podstronę „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”, na której zamieszczono informacje m.in. o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032, informacje o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, zrealizowanych przez gminę Cewice od 2012 r.

Całkowity koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice wyniósł 21.117,60 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 15.264,00 zł, a środki własne Gminy to 5.853,60 zł.

Zadanie było realizowane na terenie gminy Cewice w powiecie lęborskim w województwie pomorskim. Głównym celem był demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Cewice.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z budynków z terenu gminy Cewice o wadze 1,26 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe o wadze 48,78 Mg.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy Cewice obejmowała 26 nieruchomości. Usługę wykonała wybrana przez gminę w toku zapytania cenowego firma ECO-POL Sp. z o. o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 21.117,60 zł.

Osiągnięty efekt ekologiczny – usuwanie wyrobów zawierających azbest wyniósł 50,040 Mg.

 ZAWARCIE UMOWY Z WFOŚIGW W GDAŃSKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU W RAMACH KONKURSU PN. “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

 

Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ze środków skorzysta 29 nieruchomości z terenu gminy Cewice. Dzięki przyznanej przez WFOŚiGW kwocie 23.265,00 zł brutto zostanie usunięte łącznie ok. 68 Mg płyt cementowo-azbestowych.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy Cewice obejmować będzie 29 nieruchomości. Usługę wykona wybrana przez gminę w toku zapytania cenowego firma ECO-POL Sp. z o. o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim.

Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu.

W gminie Cewice pozostaje jeszcze ok. 594 ton wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych na terenie 273 nieruchomości. Zgodnie z „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cewice w latach 2010- 2032″.Konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021)

logotyp WFOŚiGW w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021). Konkurs realizowany jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Cewice po raz kolejny  będzie się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021). Konkurs realizowany jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Cewice.

Łączna kwota dofinansowania może wynieść :

  • do 600 zł za tonę zdjętego odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  • do 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Informacji w sprawie  usunięcia wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Gminy w Cewicach, pok. nr 24 lub pod nr tel: 59 861 34 84

Gmina Cewice wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach.

Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

  

Załączniki:

Fotorelacje