• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Azbest edycja 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022). Konkurs realizowany jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Cewice po raz kolejny  będzie się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022). Konkurs realizowany jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Cewice.

Łączna kwota dofinansowania może wynieść :

  • do 600 zł za tonę zdjętego odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  • do 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Informacji w sprawie  usunięcia wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Gminy w Cewicach, pok. nr 24 lub pod nr tel: 59 861 34 84

Gmina Cewice wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach.

Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Fotorelacje