• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Budowa dróg na ulicy Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w miejscowości Cewice

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Cel operacji: Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Cewice poprzez budowę dróg na ulicy Myśliwskiej i odcinkach ulic Spokojnej i Topolowej w miejscowości Cewice w celu ułatwienia mieszkańcom dojazdu do drogi powiatowej nr 1324G.

Zakres operacji: W ramach realizacji inwestycji zostaną wybudowane drogi o łącznej długości około 677,00 m, w tym droga o długości około 216 m na ulicy Myśliwskiej, droga o długości około 394 m na ulicy Spokojnej i droga o długości około 67 m na ulicy Topolowej. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z kostki betonowej. Powstaną również chodniki, zjazdy, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, tereny zielone oraz oznakowanie drogowe. Zaplanowano powierzchniowe odwodnienie ulic – na tereny zielone zlokalizowane w pasach drogowych, urządzone jako ogrody deszczowe z nasadzeniami zapewniającymi wchłonięcie wód opadowych. Zadanie zostanie zrealizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji został określony na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiotem dofinansowania objęte będzie także wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Koszt przedsięwzięcia: 2 347 960,07 zł

Kwota dofinansowania: 1 332 363,00 zł


Dofinansowanie na budowę dróg w Cewicach

Fotorelacje