• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

06.06.2023

Dofinansowanie na budowę dróg w Cewicach

5 czerwca w Urzędzie Gminy w Łęczycach Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wójt Gminy Cewice Jerzy Bańka i Skarbnik Gminy Cewice Maria Franciszczak podpisali umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa dróg na ulicy Myśliwskiej, Spokojnej i Topolowej w miejscowości Cewice”. Podczas spotkania umowy o dofinansowanie na modernizację dróg podpisało w sumie 16 gmin i 3 powiaty z terenu województwa pomorskiego.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Cewice poprzez budowę dróg na ulicy Myśliwskiej i odcinkach ulic Spokojnej i Topolowej w miejscowości Cewice w celu ułatwienia mieszkańcom dojazdu do drogi powiatowej nr 1324G.

W ramach realizacji inwestycji zostaną wybudowane drogi o łącznej długości około 677,00 m, w tym droga o długości około 216 m na ulicy Myśliwskiej, droga o długości około 394 m na ulicy Spokojnej i droga o długości około 67 m na ulicy Topolowej.

Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z kostki betonowej. Powstaną również chodniki, zjazdy, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, tereny zielone oraz oznakowanie drogowe. Zaplanowano powierzchniowe odwodnienie ulic – na tereny zielone zlokalizowane w pasach drogowych, urządzone jako ogrody deszczowe z nasadzeniami zapewniającymi wchłonięcie wód opadowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji został określony na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiotem dofinansowania objęte będzie także wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Dofinansowanie na realizację inwestycji pochodzi z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Całkowity koszt operacji określono na kwotę 2 347 960,07 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 2 093 923,10 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 1 332 363,00 zł, co stanowi kwotę 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

Dofinansowanie na budowę dróg w Cewicach

Dofinansowanie na budowę dróg w Cewicach

Dofinansowanie na budowę dróg w Cewicach

Dofinansowanie na budowę dróg w Cewicach

Fotorelacje