• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Gminne Centrum Kultury

Zdjęcie ilustracyjne
Gminne Centrum Kultury w Cewicach

ul. Węgrzynowicza 16
84-312 Cewice

Dyrektor Karol Płotka

Sekretariat Gminnego Centrum Kultury w Cewicach czynny jest:

 • poniedziałek – 8:00 – 16:00
 • wtorek – 8:00 – 16:00
 • środa 8:00 – 16:00
 • czwartek 8:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 16:00

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jako Instytucja Kultury działa od 01.03.2003 r. na podstawie Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003 r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno – oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CEWICACH

Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

Do zadań Gminnego Centrum Kultury należy w szczególności:

 • Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych.
 • Wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej i sportowej.
 • Inspirowanie i opieka nad klubami i drużynami sportowymi.
 • Prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców gminy.
 • Utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych.
 • Utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej i Pomorza oraz innych regionów.
 • Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci.
 • Współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej.
 • Nadzór nad placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie wsi.
 • Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Cewice w różnorodnych formach działalności sportowej i rekreacyjnej.
 • Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

GCK jest koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Cewice. Organizuje imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne na terenie gminy, prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zajęcia komputerowe, turnieje gier strategicznych w kawiarence internetowej) zajmuje się promocją gminy, prowadzi Punkt Informacji Turystycznej.

IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ GCK
 • gminny turniej pożarniczy
 • gminny turniej ortograficzny
 • gminny konkurs recytatorski prozy i poezji kaszubskiej
 • przegląd dorobku artystycznego szkół i GCK
 • konkursy literackie
 • konkursy plastyczne
 • konkursy poetyckie
 • konkursy recytatorskie
 • turnieje gier strategicznych
 • spotkania seniorów
 • festyny
 • rajdy rowerowe
 • imprezy okolicznościowe np. z okazji Dna Babci, Dnia Dziadka, Walentynki, Dnia Matki, Dnia Dziecka,
 • spotkania autorskie
 • zabawy taneczne
 • przedstawienia teatralne
 • spektakle, pokazy i promocje książek
 • akcje długoterminowe: biwaki, wędrówki piesze, rajdy rowerowe

Oferta Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

 


Dom Kultury w Maszewie Lęborskim – filia GCK Cewice

 • Sekretariat Domu Kultury w Maszewie Lęborskim czynny: godz. 15:00 – 21:00
 • Drewniana 35, 84-315 Maszewo Lęborskie
 • Kontakt z  instruktorem do spraw kulturalnych: Katarzyna Drywa, tel. 661-220-064
 • Adres e-mail:  dom2-77@o2.pl

 

Załączniki:

Fotorelacje