• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

Numer pesel

Kto i kiedy może dostać numer PESEL

Nadanie numeru PESEL następuje z urzędu (to znaczy automatycznie) lub na wniosek osoby.

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski. Dotyczy to dzieci obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy mieszkają w Polsce, w związku z tym, że uzyskali prawo stałego pobytu oraz cudzoziemców, którzy uzyskali:
  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • ochronę czasową,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • przez urząd gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,
 • przez urząd gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.

Również cudzoziemcy mogą dostać numer PESEL z urzędu – chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z usługą Uzyskaj numer PESEL (dla cudzoziemców).

W innych przypadkach numer PESEL można dostać na wniosek:

 • taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania – w urzędzie gminy, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. W innych przypadkach – w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,
 • osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (na przykład: paszport, akty stanu cywilnego) do właściwego urzędu. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś urząd (na przykład: ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru
Fotorelacje