• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

09.11.2021

Wybudowano pierwszy odcinek ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęborskie

Mieszkańcy gminy Cewice oraz turyści mogą już korzystać ze ścieżki rowerowej, wybudowanej w Cewicach w ramach projektu pn. „Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap III – budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice – Maszewo Lęborskie w miejscowości Cewice”.

Ciąg pieszo – rowerowy został wybudowany wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G (ulica Zielona). Ma długość 800 m, szerokość od 2,00 do 2,5 m i nawierzchnię z betonu asfaltowego. Powstały również zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wody opadowe z powierzchni ciągu pieszo – rowerowego odprowadzane są w sposób powierzchniowy na pobocze gruntowe oraz do istniejących rowów.

Gmina Cewice otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Inwestycja została wykonana za kwotę 466.305,00 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 197.811,00 zł.

Nowo powstała infrastruktura rowerowa stwarza miłośnikom jazdy na rowerach bezpieczne warunki poruszania się na odcinku trasy wiodącej do jeziora w Krępkowicach, na którym występuje największy ruch samochodowy. Oddzielony od jezdni ciąg pieszo – rowerowy pozwoli rowerzystom w pełni podziwiać malownicze widoki i czerpać przyjemność z obcowania z naturą.

Celem operacji jest zmniejszenie presji człowieka na środowisko poprzez budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Cewice, regulującej ruch turystyczny na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Fragment Pradoliny Łeby ze Wzgórzami Morenowymi na Południe od Lęborka”.

Stworzenie bezpiecznych warunków do jazdy rowerem wpłynie na zwiększenie ruchu rowerowego przy jednoczesnym zmniejszeniu ruchu samochodowego. Pozwoli to na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie, co w szerszym aspekcie umożliwi polepszenie stanu lokalnego klimatu.

 

Fotorelacje