• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

18.01.2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2022 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

Wójt Gminy Cewice
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadania:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 2. Promocja i organizacja wolontariatu
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z dofinansowaniem zadań publicznych.
 2. Wysokość środków publicznych w budżecie Gminy Cewice przeznaczonych w 2022 roku na realizację wskazanego zakresu zadań wynosi 15.000 zł , z podziałem na:
 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł
 2. Promocja i organizacja wolontariatu – 5.000,00 zł
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 5.000,00 zł
 1. Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Cewice w wysokości łącznej do 90 % całkowitego kosztu w/w zadań.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Cewice w 2022 roku. Regulamin dostępny jest w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www., na stronie internetowej Gminy Cewice (, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia 14 marca 2022 roku do dnia 20 grudnia 2022 roku.
 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ofertą.
 3. Adresatami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Cewice.
 4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 5. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego lub jego części wybranym,
  w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w pkt III 4 oferty – Plan i harmonogram działań na rok…
 6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Cewice.
 7. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.).
 8. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania  w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji  tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Gminę Cewice.
 9. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2057), należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” udostępniony na stronie www.witkac.pl do dnia 14 lutego 2022 roku, do godz. 23:59
 2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia Złożenia Oferty”, podpisaną przez osoby reprezentujące organizację zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku”. PZO należy do dnia 15 lutego 2022 roku, do godz. 15:30 przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy
  w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Cewicach.
 3. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków „WITKAC”

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cewice w 2022 roku, znajdujący się w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 19, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cewicach (www.bip.cewice.pl), na stronie internetowej Gminy Cewice (www.cewice.pl), na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cewicach oraz na platformie Witkac.pl.

VII. Zrealizowane w 2021 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

W 2021 roku Gmina Cewice przekazała na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu:

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.000,00 zł
 • Promocja i organizacja wolontariatu – 3.000,00 zł

Załączniki:

Fotorelacje