• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

07.03.2022

Pomagamy Ukrainie – WAŻNE INFORMACJE

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi, proszeni są o zgłaszanie się do urzędów gminy, w celu złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.  Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca 2022 r. prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, rozpocznie się w środę (16 marca). Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

Dotyczy osób, które w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyły na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi. Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek należy złożyć osobiście. Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców w celu weryfikacji. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Co należy przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można dostać w dowolnym urzędzie gminy lub pobrać z załącznika poniżej.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość.
 • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

W Gminie Cewice obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie, mogą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Cewicach w pokoju nr 15. Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Przy składaniu wniosku o nadanie nr PESEL obywatele Ukrainy są zobowiązani doręczyć fotografię jak do dowodu osobistego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacją z załącznika. / Якщо цікаво, прочитайте інформацію в додатку.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy – film instruktażowy

Przedstawiamy film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski

Представляємо навчальний відеоролик про процес присвоєння номера PESEL, інформацію про довірений профіль та заяву mObywatel для громадянина України, який з 24 лютого 2022 року легально в’їхав до Польщі безпосередньо з України та заявляє про намір залишитися в Польщі.   https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo


Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na portalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy Dostępna jest pod linkiem: https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 1. rynek pracy w Polsce,
 2. pomoc w innych obszarach,
 3. rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEWICACH

Każdy, kto chce i może wspomóc naród ukraiński oraz przybywających do Polski uchodźców, znajdzie informacje na #PomagamUkrainie. Informacje o możliwościach udzielania pomocy oraz potrzebach osób wymagających wsparcia przebywających na teren gminy Cewice można zgłaszać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. Deklaracje udzielenia pomocy z określeniem formy wsparcia można kierować na adres: sekretariat@ops.cewice.pl z dopiskiem POMOC UKRAINIE lub tel. 59 86 114 67 lub 513 480 741. W związku z tym, że musimy planować długofalową pomoc, stąd tworzymy bazę wiedzy o możliwości wsparcia dla uchodźców, którą deklarują nasi mieszkańcy. Jeśli na terenie gminy są już obywatele Ukrainy, którzy przybyli do nas w wyniku ewakuacji również prosimy, aby w miarę możliwości przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach informację o miejscach pobytu tych osób oraz ilości osób. Osoby do kontaktu:

 • Anna Wierzbowska, Lidia Pawska, tel. 59 8611467, 513480741

Dziękujemy za zaangażowanie. Szczegółowe informacje na temat możliwości wsparcia Ukraińców dostępne są na  stronach: www.pomagamukrainie.gov.pl www.gdansk.uw.gov.pl/pomagamy-ukrainie

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605), osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy z Ukrainy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł.  za osobę dziennie.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. O świadczenie może ubiegać się każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Cewicach. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Ośrodku. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz w złożonym wniosku podano nieprawdę.

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Cewicach, Osiedle Na wzgórzu 35 lub do pobrania w linku:
https://cewice.pl/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy/

Informacje w sprawie wniosku można uzyskać telefonicznie pod numerem: 59 861 14 67  lub 513480741.

 


Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mają bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat. Opieka zdrowotna dla uchodźców z terenu Ukrainy, a przebywających na terenie Gminy Cewice będzie świadczona przez:

 • Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej “INTERMEDICA” Jolanta Szajowska, Osiedle na Wzgórzu 35, 84-312 Cewice
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Cebella-Wieczorek”  Małgorzata Cebella-Wieczorek, Osiedle na Wzgórzu 35, 84-312 Cewice

Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy w powiecie lęborskim

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lęborku uruchamia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla osób opuszczających Ukrainę w związku z trwającą wojną. W związku z sytuacją na Ukrainie p.o. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku informuje, że Poradnia udziela wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dzieciom, uczniom oraz ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 59 8621834, e-mailem ppplebork@poczta.onet.pl lub osobiście w sekretariacie PPP.


Gdzie zgłosić się w pierwszej kolejności po pomoc medyczną?

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w Polsce:

 • Zapewnia podstawowe, ale i kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu Twojego zamieszkania.
 • Nie obowiązuje rejonizacja.
 • Pomoc medyczna – w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Poradnie POZ to potocznie poradnie pierwszego kontaktu lub
poradnie rodzinne i to do nich w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić się po pomoc i konsultację w sytuacji pogorszenia samopoczucia, czy dolegliwości niezagrażających bezpośrednio Twojemu zdrowiu lub życiu. Do POZ zgłoś się gdy potrzebne są:

 • podstawowe porady i konsultacje lekarskie,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • wizyty kontrolne w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym.

Nocna i Świąteczna Opieka Chorych (NOCH):

 • udziela pomocy poza godzinami pracy POZ – codziennie od 18:00 i całodobowo w dni wolne od pracy

Na NOCH zgłoś się w przypadku:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłych bólów krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub próby samobójczej).

Adresy i kontakt do POZ:
https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ


Куди звернутися за медичною допомогою в першу чергу?
Первинна медична допомога (“POZ”)
в Польщі:

 • Надає базові та комплексні медичні послуги там, де ви проживаєте
 • Зонування немає
 • Медична допомога – у будні дні з понеділка по п’ятницю, з з 8.00 до 18.00, крім вихідних

Клініки POZ – це розмовно клініки першого контакту або сімейні клініки, і саме до них слід в першу чергу звертатися за допомогою та консультацією в ситуації погіршення самопочуття або недуг, які безпосередньо не загрожують вашому здоров’ю чи життю. Зверніться до POZ, коли вам потрібно:

 • основні медичні поради та консультації,
 • основні діагностичні тести,
 • контрольні відвідування у зв’язку з раніше розпочатим лікуванням,
 • рецепти на постійні ліки, що застосовуються у зв’язку з хронічним захворюванням.

Нічний та різдвяний догляд за хворими (“NOCH”):

 • надає допомогу в неробочий час ПОЗ – щодня з 18:00 та 24 години на добу у неробочі дні

Повідомте NOCH у разі:

 • загострення симптомів відомого хронічного захворювання (наприклад, черговий напад бронхіальної астми з помірною задишкою),
 • інфекції дихальних шляхів з високою температурою (більше 39 ° С), особливо у маленьких дітей та людей похилого віку,
 • болі в шлунку, які не проходять, незважаючи на застосування спазмолітичних засобів,
 • головні болі, які не зникають, незважаючи на застосування знеболюючих засобів
 • holovni boli, yaki ne znykayutʹ, nezvazhayuchy na zastosuvannya znebolyuyuchykh zasobiv,
 • діарея або блювота, особливо у дітей або літніх людей,
 • вітер, затримка стільця або сечі,
 • раптовий біль у попереку, хребті, суглобах, кінцівках тощо,
 • психічні розлади (крім агресії або спроби самогубства).

Адреси та контакти до POZ:
https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ
  Безкоштовні інформаційні номери:
Телеплатформа першого контакту:

800 137 200

Телефонна інформація про пацієнта:

800 190 590


Informacje w języku ukraińskim również na: Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Fotorelacje