• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

24.09.2021

BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TRASIE CEWICE – KAMIENIEC

Gmina Cewice realizuje projekt pt. „Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II – budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice – Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego”, na który pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną poprzez budowę chodnika i wymianę nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice i Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego.

W ramach zadania powstanie trasa rowerowa o łącznej długości 1 816,59 m. Na działkach nr 185, 111, 147 i 216/1-L obręb Cewice powstanie chodnik z kostki brukowej, o długości ok. 1524 m i szerokości 3,00 m na jego początkowym odcinku, a na pozostałej długości szerokość będzie wynosić 2,5 m. Na działach nr 216/3-L obręb Cewice i 21/1 obręb Oskowo zostanie wymieniona nawierzchnia pasa przeciwpożarowego o długości 292,59 m, szerokości 2,0 m i nawierzchni żwirowo – gliniastej na terenach leśnych oraz z kostki betonowej niefazowanej na działce drogi powiatowej nr 1328P.

Koszt inwestycji wyniesie 684.126,00 zł, a dofinansowanie stanowić będzie około 36,71% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Ścieżka łączyć się będzie w Kamieńcu ze ścieżką do Siemirowic, co pozwoli na organizację wycieczek rowerowych nad jezioro w Siemirowicach i na kurhany. Inwestycja poprawi w dużej mierze bezpieczeństwo rowerzystów, poruszających się do tej pory po drodze wojewódzkiej nr 212, dzięki odsunięciu ruchu rowerowego od pasa drogi. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek stycznia 2022 r. Zatem od wiosny zapraszamy wszystkich chętnych do rowerowego zwiedzania naszej gminy.

Fotorelacje