• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

20.04.2018

Gmina Cewice zawarła umowę z Wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków w Unieszynie!

 

 

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Gmina Cewice zawarła z firmą Ecol-Unicon sp. z o.o. z Gdańska umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice”. Realizacja inwestycji  ma na celu wsparcie rozwoju lokalnego na terenie Gminy Cewice poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskiej Gminy Cewice dzięki budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Unieszyno. W wyniku realizacji operacji wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 0,65 km.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpił do opracowywania dokumentacji technicznej dla zadania.

Fotorelacje