• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice – etap II – budowa chodnika i wymiana nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice – Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego

 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną poprzez budowę chodnika i wymianę nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice i Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego

Zakres operacji: Przedmiotem operacji jest stworzenie między miejscowościami Cewice i Kamieniec infrastruktury przeznaczonej dla ruchu rowerowego o długości 1 816,59 m. Na działkach nr 185, 111, 147 i 216/1-L obręb Cewice powstanie chodnik z kostki brukowej, o długości ok. 1524 m i szerokości 3,00 m na jego początkowym odcinku, a na pozostałej długości szerokość będzie wynosić 2,5 m. Na działach nr 216/3-L obręb Cewice i 21/1 obręb Oskowo zostanie wymieniona nawierzchnia pasa przeciwpożarowego o długości 292,59 m, szerokości 2,0 m i nawierzchni żwirowo – gliniastej na terenach leśnych oraz z kostki betonowej niefazowanej na działce drogi powiatowej nr 1328P. Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną poprzez budowę chodnika i wymianę nawierzchni pasa przeciwpożarowego między miejscowościami Cewice i Kamieniec na potrzeby ruchu rowerowego.

Termin realizacji: do 30.06.2022 r.

Koszt przedsięwzięcia: 684.126,00 zł

Wysokość dofinansowania: 251.184,17 zł

 

Przed realizacją

W trakcie realizacji

Po realizacji


Dofinansowanie na budowę chodnika i wymianę nawierzchni pasa przeciwpożarowego na trasie Cewice – Kamieniec

BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TRASIE CEWICE – KAMIENIEC

Wybudowano infrastrukturę rowerową na trasie Cewice – Kamieniec

Fotorelacje