• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

UZNANIE OJCOSTWA

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

 1. Dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 2. Dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna – jeżeli ukończyło 13 rok życia.
 3. Karta ciąży lub zaświadczenie lekarskie, jeżeli uznanie dotyczy dziecka poczętego.

Opłaty

Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin i sposób realizacji

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki.
 2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tryb odwoławczy

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 2. Uznać ojcostwo można:
  •    tylko dziecka do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,
  •    gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
  •    gdy dziecko jest małoletnie,
  •    przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
 3. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie uzyskała pełnoletniości oraz nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym.
 4. Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
 5. Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
  •    § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  •    § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
  •    § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
 6. Uznania ojcostwa można dokonać:
  •    przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,
  •    za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

 

Fotorelacje