• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO (ŚLUB CYWILNY)

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_doc

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
1.    Dowody osobiste lub paszporty osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
4.    Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa – w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletniości.
5.    W przypadku cudzoziemca dodatkowo – dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego:
1.    Dowody osobiste zawierających związek małżeński (w przypadku cudzoziemców – paszport).
2.    Dowody tożsamości dwóch świadków.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 PLN
 2. Dodatkowa opłata za ślub poza urzędem  (ślub w plenerze ): 1000 PLN
  3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński.
  4.    Opłatę uiszcza się przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  5.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób realizacji

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa za skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub wynosi 39 PLN.

Ślub można wziąć:

1. w dowolnym USC,
2. poza urzędem, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników.

Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez was miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów

Tryb odwoławczy

 1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
 2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 3. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.
 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.
 3. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 4. W momencie składania zapewnienia narzeczeni ustalają wybór nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 5. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
 6. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
 7. Jeśli chociaż jedno z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub
 8. Po ślubie kierownik USC sporządza akt małżeństwa. Odpis skrócony aktu małżeństwa wydawany jest nowożeńcom bezpłatnie w 1 egzemplarzu.

 

Fotorelacje