• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI (ŚLUB KONKORDATOWY)

Wymagane dokumenty

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
1.    Dowody osobiste lub paszporty osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
4.    Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa – w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletniości.
5.    W przypadku cudzoziemca dodatkowo – dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 PLN.
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński. Opłatę uiszcza się przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób realizacji

 1. Akt małżeństwa sporządza się w miejscowym USC niezwłocznie (najpóźniej w następnym dniu roboczym) po otrzymaniu zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów

Tryb odwoławczy

 1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia sporządzenia aktu małżeństwa, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
 2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 3. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.
 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.
 3. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 4. W momencie składania zapewnienia narzeczeni podejmują decyzję o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 5.  Kierownik urzędu stanu cywilnego według miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności
 6. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
 7. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń duchowny sporządza i przekazuje do USC w ciągu 5 dni roboczych zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego.

 

Fotorelacje