• wielkość czcionki:
 • zmień kontrast:

ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) ZGONU

Wymagane dokumenty

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

 1. Karta statystyczna zgonu wydana przez lekarza.
 2. Pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.
 3. Pisemne zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok, gdy przepis przewiduje udział prokuratora.
 4. Dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport, prawo jazdy.
 5. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
 6.  Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

Opłaty

 1. Zgłoszenie zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji

 1. Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie, w dniu zgłoszenia.
 2. Odpis aktu zgonu wydawany jest zaraz po sporządzeniu aktu zgonu w 1 egzemplarzu.
 3. Zgon zgłasza się W USC właściwym dla miejsca zgonu.
 4. Jeśli z przyczyn technicznych rejestracja zgonu nie będzie możliwa w dniu zgłoszenia, kierownik USC zamieści w karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu. Z tym dokumentem można pójść do administracji cmentarza, żeby pochować osobę zmarłą. Kierownik USC zarejestruje zgon w najbliższym możliwym terminie. Następnie wydawane są dwa odpisy aktu zgonu. Można je dostać podczas kolejnej wizyty w urzędzie albo listownie. Jeden odpis

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu sporządzenia karty zgonu.
 2.  Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  – współmałżonek osoby, która zmarła
  – pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład: dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie
  – pełnomocnik jednej z powyższych osób.
 1. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.
 2. Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.
 3.  Gdy zgłoszony zostanie zgon, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.

 

Fotorelacje