• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

10.11.2017

Umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Unieszynie zawarta!

 

 

Gmina Cewice w dniu 7 listopada 2017 r. zawarła z Samorządem Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice”.  Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja ma na celu wsparcie rozwoju lokalnego na terenie Gminy Cewice poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskiej Gminy Cewice dzięki budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Unieszyno. W wyniku realizacji operacji wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 0,65 km.
Inwestycja prowadzona jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, a jej zakończenie przewidziane jest na sierpień 2019 roku.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi zgodnie z umową 633 391,00 zł

Fotorelacje