• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

11.07.2019

W Unieszynie już wkrótce rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków!

 

 

W czerwcu br. Gmina Cewice uzyskała ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice”. Oznacza to, iż wkrótce rozpocznie się ostatni etap prac pozwalających na osiągnięcie celu założonego projektu – wsparcie rozwoju lokalnego na terenie Gminy Cewice poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskiej Gminy Cewice dzięki budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Unieszyno. W wyniku realizacji operacji wybudowana zostanie nareszcie oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 0,65 km.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi zgodnie z umową 633 391,00 zł

Fotorelacje