• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

19.09.2019

W Unieszynie zakończono budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej!

 

W sierpniu tego roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno Gmina Cewice”. Dzięki realizacji inwestycji osiągnięto cel operacji – wsparcie rozwoju lokalnego na terenie Gminy Cewice poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskiej Gminy Cewice dzięki budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Unieszyno. W wyniku realizacji operacji wybudowano oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej o długości 0,65 km. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 169 130,96 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi zgodnie z umową 520 660,00 zł

Fotorelacje