• wielkość czcionki:
  • zmień kontrast:

Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Cel operacji: Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Cewice poprzez budowę ulicy Krótkiej i odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Cewice.

Zakres operacji: Budowa drogi o szerokości 5,0 m i ogólnej długości 187,0 m, w tym drogi o długości 100,0 m na ulicy Krótkiej i odcinka drogi o długości 87,0 m na ulicy Słonecznej w Cewicach. W wyniku inwestycji nastąpi zmiana nawierzchni drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Zostaną wykonane obustronne pobocza z kraty trawnikowej o szerokości 1,0 m z lewej strony i o szerokości 0,5 m z prawej strony drogi. Istniejące zjazdy w ramach przebudowy będą wykonane z kostki betonowej.  Zostanie również wykonane odwodnienie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co zapewni odprowadzenie wód opadowych na przyległy teren w granicach projektowanych działek drogowych.

Koszt przedsięwzięcia: 274.977,57 zł

Kwota dofinansowania: 174.968,00 zł


Dofinansowanie na budowę ulicy Krótkiej i Słonecznej w Cewicach

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa ulicy Krótkiej i Słonecznej w miejscowości Cewice”

Zakończono budowę drogi na ulicy Krótkiej i ulicy Słonecznej w Cewicach

Fotorelacje